Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Stypendia Burmistrza Miasta Redy za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne Oświata i Sprawy Społeczne
Awans zawodowy nauczycieli Oświata i Sprawy Społeczne
Bonifikata od przekształcenia Gospodarka Nieruchomościami
CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Podatki i Dochody
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Oświata i Sprawy Społeczne
Dotacje dla niepublicznych Placówek Oświatowych Oświata i Sprawy Społeczne
Dowożenie niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych Oświata i Sprawy Społeczne
Dzierżawa Gospodarka Nieruchomościami
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Głosowanie poza miejscem zamieszkania Sprawy Obywatelskie
Język migowy w Urzędzie Miasta w Redzie Organizacja
Licencja na taksówkę Podatki i Dochody
Odbiór odpadów azbestowych Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Urząd Stanu Cywilnego
Odszkodowanie za nieruchomości przejęte przez gminę w wyniku podziału Gospodarka Nieruchomościami
Opłata za posiadanie psa Podatki i Dochody
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2023 Podatki i Dochody
Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (wniosek do projektu aktu / uwaga do konsultowanego projektu aktu / wniosek o zmianę aktu / wniosek o sporządzenie aktu) Urbanistyka i Architektura
Podatek leśny od osób fizycznych Podatki i Dochody
Podatek leśny od osób prawnych Podatki i Dochody
Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatki i Dochody
Podatek od nieruchomości osób fizycznych Podatki i Dochody
Podatek od środków transportowych Podatki i Dochody
Podatek rolny od osób fizycznych Podatki i Dochody
Podatek rolny od osób prawnych Podatki i Dochody
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gospodarka Nieruchomościami
Rejestr wyborców Sprawy Obywatelskie
Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby dzierżawiącej grunt na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat Gospodarka Nieruchomościami
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej w drodze bezprzetargowej Gospodarka Nieruchomościami
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej w drodze przetargu Gospodarka Nieruchomościami
Stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym Oświata i Sprawy Społeczne
Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym Organizacja
Udzielenie/zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Ustanowienie służebności gruntowej/ służebności przesyłu na nieruchomości Gospodarka Nieruchomościami
Ustanowienie trwałego współzarządu Gospodarka Nieruchomościami
Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej Gospodarka Nieruchomościami
Ustanowienie trwałego zarządu niezabudowanej nieruchomości Gospodarka Nieruchomościami
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie Sprawy Obywatelskie
Wniosek o odszukanie dokumentacji archiwalnej Urbanistyka i Architektura
Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym, przepisami odrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego Gospodarka Nieruchomościami
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Urbanistyka i Architektura
Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Sprawy Obywatelskie
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy Urbanistyka i Architektura
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Gospodarka Nieruchomościami
Wniosek o wydanie informacji z dokumentów planistycznych (przeznaczenie w planie/studium oraz położenie na obszarze rewitalizacji) Urbanistyka i Architektura
Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości. Urbanistyka i Architektura
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium Urbanistyka i Architektura
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego Urbanistyka i Architektura
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego - bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy Gospodarka Nieruchomościami
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego Urbanistyka i Architektura
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych Rolnictwo
Wniosek o zwrot lub przeksięgowanie nadpłaty Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Wnioski o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy Sprawy Obywatelskie
Wpis do rejestru działalności regulowanej Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska
Wydanie dowodu osobistego Sprawy Obywatelskie
Wydanie dowodu osobistego dla dziecka Sprawy Obywatelskie
Wydanie materiałów promocyjnych Promocja
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Podatki i Dochody
Wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzewa lub krzewu - firmy, działalności gospodarcze, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje, itp. Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w reklamy Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wykazy kont bankowych do wpłat dochodów ! Rachunek bankowy do włpat
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Sprawy Obywatelskie
Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska
Zgromadzenie publiczne Sprawy Obywatelskie
Zgłoszenie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie pobytu czasowego Sprawy Obywatelskie
Zgłoszenie pobytu stałego Sprawy Obywatelskie
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoby fizyczne, wspólnoty osób fizycznych Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska
Zgłoszenie zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia lub nazwiska Urząd Stanu Cywilnego