herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Stypendia Burmistrza Miasta Redy za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne Oświata i Sprawy Społeczne
CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Podatki i Dochody
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Oświata i Sprawy Społeczne
Dowożenie niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych Oświata i Sprawy Społeczne
Dzierżawa Gospodarka Nieruchomościami
Licencja na taksówkę Podatki i Dochody
Odbiór odpadów azbestowych Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska
Odpis aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Odszkodowanie za nieruchomości przejęte przez gminę w wyniku podziału Gospodarka Nieruchomościami
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Opłata za posiadanie psa Podatki i Dochody
Podatek leśny od osób fizycznych Podatki i Dochody
Podatek leśny od osób prawnych Podatki i Dochody
Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatki i Dochody
Podatek od nieruchomości osób fizycznych Podatki i Dochody
Podatek od środków transportowych Podatki i Dochody
podatek od środków transportowych Podatki i Dochody
Podatek rolny od osób fizycznych Podatki i Dochody
Podatek rolny od osób prawnych Podatki i Dochody
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gospodarka Nieruchomościami
Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska
Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska
Rejestr wyborców Sprawy Obywatelskie
Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby dzierżawiącej grunt na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat Gospodarka Nieruchomościami
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej w drodze bezprzetargowej Gospodarka Nieruchomościami
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej w drodze przetargu Gospodarka Nieruchomościami
Stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym Oświata i Sprawy Społeczne
Ustanowienie służebności gruntowej/ służebności przesyłu na nieruchomości Gospodarka Nieruchomościami
Ustanowienie trwałego współzarządu Gospodarka Nieruchomościami
Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej Gospodarka Nieruchomościami
Ustanowienie trwałego zarządu niezabudowanej nieruchomości Gospodarka Nieruchomościami
Uznanie osoby za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska
Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wniosek o odszukanie dokumentacji archiwalnej Urbanistyka i Architektura
Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym, przepisami odrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego Gospodarka Nieruchomościami
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Urbanistyka i Architektura
Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wniosek o sporządzenie planu miejscowego Urbanistyka i Architektura
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Urbanistyka i Architektura
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Urbanistyka i Architektura
Wniosek o wydanie informacji z dokumentów planistycznych Urbanistyka i Architektura
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego - dotyczy budowy obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia Urbanistyka i Architektura
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego - dotyczy budowy oiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę Urbanistyka i Architektura
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamieszczonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego Urbanistyka i Architektura
Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego Urbanistyka i Architektura
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska
Wydanie dowodu osobistego Sprawy Obywatelskie
Wydanie dowodu osobistego dla dziecka Sprawy Obywatelskie
Wydanie materiałów promocyjnych Promocja
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Podatki i Dochody
Wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzewa/ drzew/ krzewów Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w reklamy Inwestycje i Inżynieria Miejska
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Sprawy Obywatelskie
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny Urząd Stanu Cywilnego
Zgromadzenia publiczne Sprawy Obywatelskie
Zgłoszenie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie pobytu czasowego Sprawy Obywatelskie
Zgłoszenie pobytu stałego Sprawy Obywatelskie
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia lub nazwiska Urząd Stanu Cywilnego