herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Rejestr wyborców

Sprawy Obywatelskie

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty lub paszport  (do wglądu)

2.   Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

3.  Pisemna deklaracja zawierająca niezbędne informacje do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek można również złożyć elektornicznie za pomocą skrzynki ePUAP:
https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow

Komórka organizacyjna

 

Referat Podatków i Dochodów

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 3 (parter)
Tel: 58 678 80 16; 58 678 80 09
ewidencja@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

 

Termin i sposób załatwienia

Decyzja zostanie wydana w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

Dodatkowe informacje, uwagi

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku
    o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail:
  2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: .
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  • Dostępu do treści swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
  • Sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO