herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Inwestycje i Inżynieria Miejska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

Zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych/ lub opis sposobu zabezpieczenia robót zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa drogowego

Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.

Oświadczenie o posiadaniu lub kserokopię ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zawiadomienia o przyjęciu do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Uzgodnienia dokumentacji do wglądu.

Komórka organizacyjna

Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 218 (II piętro)
tel. 58 678 60 70, 678 60 75
inwestycje3@reda.pl
inwestycje8@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z ustawą o drogach publicznych (t. j. z 2007 r.Dz. U. nr 19 poz. 115 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XX/201/2004 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 marca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 84 poz. 1553) lub Uchwały nr IV/Iv/42/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 04 lutego 2011 roku (Dziennik Urzędowy WojewództwaPomorskiego Nr 40 poz. 943).

Dodatkowe informacje, uwagi

Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy jak również drogi objazdowe i dojazdowe ( za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg ).

 

 Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail: sekretariat@reda.pl
 2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie
  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia sprawy.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.