herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Podatek od środków transportowych

Podatki i Dochody

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wzór obowiązujący od 13 grudnia 2018 r. – DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1. Wzór obowiązujący od 13 grudnia 2018 r. –DT-1A

Komórka organizacyjna

Referat Podatków i Dochodów

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 17 (parter)
tel. 58 678 80 29
edg@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Termin i sposób załatwienia

Podatek – co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
- środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
- środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:
- środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
- upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Podstawa prawna

Art. 8 -12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 poz.849 ze zm.).

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Redy

Tryb odwoławczy

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Dodatkowe informacje, uwagi

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych :

  • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
  • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.