Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Udzielenie/zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439):

 • na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia;
 • w/w zezwolenie udziela, w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług (w przypadku Gminy Miasto Reda – Burmistrz Miasta Redy).

 

 1. Wniosek o udzielenie*/zmianę* zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Reda (formularz załączony poniżej)
 2. Dokumenty załączone do w/w wniosku:

1)  Zaświadczenie / oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

2)  Kopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych z pojazdów   asenizacyjnych przez eksploatatora stacji zlewnej (oryginały do wglądu).

3)  Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawny do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi wraz z kserokopią  dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych (oryginały do wglądu).

4)  Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza transportowa (oryginał do wglądu).

5)  Kopia umowy na korzystanie z  myjni pojazdów asenizacyjnych / dokumentu potwierdzającego posiadanie  myjni (oryginał do wglądu).

6)  Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia działalności: 53,50 zł; 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury).

7)  Dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów (odpis, wypis lub kopia dokumentu – od każdego stosunku pełnomocnictwa  lub prokury).

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia_zb bezodpływowe_formularz

OŚWIADCZENIE_załącznik do wniosku o zezwolenie_zb bezodpływowe_formularz

Uchwała z 31.07.2019_Zezwolenie_opróżnianie zbiorników bezodpływowych


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta w Redzie
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, I piętro, pok. 119

Telefon kontaktowy: 58-678-80-12

Godziny urzędowania: pn-śr.: 7:30-15:30, czw.: 9:00-16:00, pt.: 7:30-15:15.

Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Reda należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, na parterze.


Opłaty

 • Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Redy: Bank Millennium S.A 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597 tytułem odpowiednio: Udzielenie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych / Zmiana zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych / Ustanowienie pełnomocnictwa w sprawie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych.
 • Udzielenie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych / Zmiana zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej – tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1000, ze zm., załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV):  opłata skarbowa w wysokości 107 zł / 53,50 zł.
 • Udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1000, ze zm., załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV): opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Termin i sposób realizacji

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony, na zasadach określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, np. w sytuacji kiedy wniosek wymaga uzupełnienia.

Wydana decyzja zostanie przesłana za dowodem doręczenia. Wnioskodawca ma możliwość osobistego odbioru decyzji od pracownika Urzędu prowadzącego sprawę. Zamieszczenie we wniosku numeru telefonu kontaktowego umożliwi powiadomienie Wnioskodawcy, że decyzja jest gotowa do odbioru.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617).
 • Ustawa z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 939).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm).
 • Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Reda (Dz. Urz.Woj. Pom. z 2019r. poz.3841).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Redy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Organ udzielający zezwolenia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług.
 • Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Kompetencje w zakresie prowadzenia sprawozdawczości wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Miasto Reda przejął Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, tel. 58 624-45-99 (www.kzg.pl).
 • Burmistrz Miasta Redy prowadzi ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Reda.
  Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych