Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Faxem
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

 Zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa i wykroczenia

 

Etykieta z opakowań materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

Faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art.45 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  narkomanii, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu


Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 203 (II piętro)
tel. 58 678 80 14
Małgorzata.kwiecien@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 30,00 zł,

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy tabela część III pkt.29 ppkt.1 (t.j.Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.)

 

 

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł,


Termin i sposób załatwienia

Wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej

Terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r.o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 170)


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Dodatkowe informacje, uwagi

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ulicy Gdańskiej 33, 84-240 Reda e-mail: sekretariat@reda.pl
 2.  Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@reda.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego 
  z ustawy z uprawnieniem wynikającym z wydawania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku wydawania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na 

okres 5 lat, termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

 1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym wydania zezwolenia 
  na uprawę konopi włóknistych,
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu