Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Dowożenie niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W przypadku ubiegania się rodzica/prawnego opiekuna o bezpłatne dowożenie dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej należy złożyć następujące dokumenty:

1.    Wniosek o bezpłatne dowożenie dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej lub 

wniosek o refundację kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej samochodem prywatnym.

2.   Kopię aktualnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka lub kopię opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

3. Zaświadczenie o przyjęciu dziecka do placówki oświatowej umożliwiającej realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub realizację obowiązku szkolnego.


Komórka organizacyjna

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 205 (drugie piętro)
tel. 58 738 60 76
katarzyna.panek@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do środy
Czwartek od 9:00 do 17:00
Piątek od 8:00 do 15:15

 


Opłaty

Nie pobiera się opłat


Termin i sposób realizacji

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta lub wysłać pocztą.

Burmistrz Miasta Redy odpowiada pisemnie na wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Art. 32 ust 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

 


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

1.   Wniosek o bezpłatne dowożenie dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej składa rodzic lub prawny opiekun dziecka.

2.  Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych realizuje podmiot wybrany przez Gminę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

3.   Refundacja kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej samochodem prywatnym następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a Gminą Miasto Reda, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Redy.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku o dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail: sekretariat@reda.pl.
2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@reda.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe jaki i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi Pani/Pan sprawuje opiekę będą przetwarzane w celu realizacji dowozu i sprawowania opieki nad Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi Pani/Pan sprawuje opiekę do i z placówki na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa nałożonego na Gminę/Miasto.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych we wniosku o bezpłatne dowożenie dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej są;
a. art. 6 ust.1 lit. ) i art. 9 ust.2 lit. ) RODO,
b. art. 32 ust.6 i art. 39ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
c. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U.  2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie; tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.  z 2011 r. nr 14, poz.67),
5. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi Pani/Pan sprawuje opiekę przetwarzane będą do momentu ustania obowiązku Gminy dowożenia dziecka/dzieci do placówki. Obowiązek może ustać z chwilą gdy;
a. dziecko ukończy naukę w szkole/placówce,
b. przekroczy określony wiek uprawniający do korzystania z bezpłatnego dowozu i opieki w trakcie dowozu do szkoły/placówki,
c. zrezygnuje Pani/Pan z bezpłatnego dowozu i opieki organizowanej przez Gminę Miasta Reda,
d. zmieni Pani/Pan szkołę, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko/dzieci nad którymi sprawuje Pani/Pan opiekę.
6. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi Pani/Pan sprawuje opiekę przetwarzane będą jeszcze w celach archiwizacyjnych przez okres lat 5 od końca roku, w którym ustał obowiązek Gminy Miasta Reda dowożenia dziecka/dzieci do szkoły/placówki i opieki podczas dowozu.
7. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi Pani/Pan sprawuje opiekę przetwarzane będą wyłącznie przez pracowników Urzędu posiadających stosowne, wystawione przez Administratora upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych.
8. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi Pani/Pan sprawuje opiekę będą przekazywane opiekunowi sprawującemu opiekę nad dziećmi podczas dowozu do szkoły/placówki, przewoźnikowi realizującemu dowozy dzieci na zlecenie Gminy Miasta Reda, mogą być również przekazywane ewentualnym podwykonawcom przewoźnika
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody), ograniczenia przetwarzania.
10. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
12. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
13. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.