herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Urbanistyka i Architektura

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

  1. oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej, wskazanej osoby,
  2. oświadczenie osoby, na rzecz której decyzja ma być przeniesiona, o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w wyżej opisanej decyzji o warunkach zabudowy

Podpisana klauzula informacyjna

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej, opłata w wysokości 56 złotych wniesioną gotówką w tut. Urzędzie.

Podstawa prawna

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dodatkowe informacje, uwagi

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1z późn. zm.)informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miasta w Redzie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 33, 84-240 Reda, tel: 58 678 80 23, e-mail:sekretariat@reda.pl

2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta w Redzie mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób: telefonicznie pod numerem 58 678 80 23, elektronicznie iod@reda.pl lub wysyłając korespondencję w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na podstawie art.  6  ust.  1  lit.  c  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 27.06.2017 z późn. zm.), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073t.j. z dnia 02.06.2017 z późn. zm.)

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach prawa.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych;

- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;

- żądania ograniczenia przetwarzania;

- przeniesienia swoich danych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.(Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).

7. Urząd Miasta w Redzie nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

8. Podanie Pana/Panią danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, danych identyfikacyjnych nieruchomości jest obligatoryjne. Nie podanie ww. danych skutkować będzie brakiem realizacji wniosku.