herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Urbanistyka i Architektura

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

  1. oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej, wskazanej osoby,
  2. oświadczenie osoby, na rzecz której decyzja ma być przeniesiona, o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w wyżej opisanej decyzji o warunkach zabudowy,

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej, opłata w wysokości 56 złotych wniesioną gotówką w tut. Urzędzie.

Podstawa prawna

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym