Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną, np. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy itp.


Komórka organizacyjna

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 205 (drugie piętro)
tel. 58 738 60 36
alicja.kunz@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do środy
Czwartek od 9:00 do 17:00
Piątek od 8:00 do 15:15


Opłaty

Nie pobiera się opłat


Termin i sposób realizacji

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Burmistrz Miasta wydaje decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium szkolnego.


Podstawa prawna

Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Uchwała nr XXI/203/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Reda.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Redy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów  pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

w rodzinie których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. 600 zł.

 

Wniosek składa:
1. rodzic ucznia (prawny opiekun),
2. pełnoletni uczeń,
3. dyrektor szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym,
4. dyrektor kolegium pracowników służb społecznych, w którym słuchacz się kształci w danym roku szkolnym,
5. dyrektor ośrodka, w którym wychowanek realizuje obowiązek nauki w danym roku szkolnym.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku
  o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail: sekretariat@reda.pl
 2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@reda.pl.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.), uchwały nr XXI/203/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Reda, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 164 z późn. zm.) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie; tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.z 2011 r. nr 14, poz.67).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom na podstawie umowy i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach o archiwizacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody), ograniczenia przetwarzania.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.