Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Dotacje dla niepublicznych Placówek Oświatowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dotacji dla szkoły/placówki prowadzonej przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST składa osoba prowadząca szkołę/placówkę, która  posiada aktualne zaświadczenie o wpisie danej szkoły/placówki do Ewidencji Oświatowych Placówek Niepublicznych Gminy Miasto Reda.

Wniosek o udzielenie dotacji na dany rok. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/442/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r.

Podpisana klauzula informacyjna

 

 


Komórka organizacyjna

Referat Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. 58 678 80 11,
monika.zwara@reda.pl


Opłaty

Nie pobiera się opłat


Termin i sposób realizacji

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

1.    Dotacji udziela się pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną szkołę/placówkę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów/wychowanków nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/442/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r.
2.    Dotacja dla niepublicznej szkoły/placówki przysługuje na każdego ucznia i obliczana jest na podstawie informacji miesięcznej o rzeczywistej liczbie uczniów/wychowanków sporządzanej wg stanu na pierwszy dzień miesiąca Wzór informacji o rzeczywistej liczbie uczniów/wychowanków za dany miesiąc określa załącznik nr 2 (druk do pobrania) do Uchwały nr XL/442/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r.
3.    Dotacje,  są przekazywane na rachunek bankowy szkoły/placówki w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

 


Podstawa prawna

Art. 15 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.)

Uchwała nr XL/442/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 1272) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Miasto (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

 


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Otrzymaną dotację, osoba prowadząca szkołę/placówkę powinna rozliczyć.

Wzór rozliczenia dotacji za dany miesiąc określa załącznik nr 3 do Uchwała nr XL/422/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 roku

Wzór rozliczenia dotacji za dany rok określa załącznik nr 4 do Uchwała nr XL/422/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 roku


2.    Rozliczenie z przyznanej dotacji za miesiąc poprzedni należy złożyć w terminie do 10-ego dnia każdego miesiąca.
3.    Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji należy złożyć w terminie  do dnia 10 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego.
4.    Przeznaczenie środków otrzymywanych w ramach dotacji przez niepubliczną szkołę/placówkę wskazuje art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku
o udzielenie i rozliczenie dotacji niepublicznym placówkom oświatowym, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail: sekretariat@reda.pl
2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@reda.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
a) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.)
b) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.)
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom na podstawie umowy, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
Dostępu do treści swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
Sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

 

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH obowiązujących od dnia 1 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 poz. 2082.)  informuję, iż podstawowa kwota dotacji o której mowa w art. 12  w Gminie Miasto Reda wynosi na 1 dziecko rocznie 12 234,25 zł.

Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 460 (w tym 15 dzieci niepełnosprawnych i 15 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju).

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może ulec zmianie po dokonaniu ich aktualizacji – zgodnie z art. 44  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych obowiązujących od dnia 1 maja 2023 r.

 

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.