herbeBOI - Gmina Miasto Reda

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Podatki i Dochody

Wymagane dokumenty

Zachęcamy do składania wniosków o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bezpośrednio do Ministerstwa Gospodarki poprzez platformę ePUAP→, bądź na stronie CEIDG→.


  Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Instrukcja do wypełnienia wniosku

CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza

Część CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych

Część CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-POPR Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

CEIDG-ZS Wniosek ten dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Dokumenty ubezpieczeniowe ZUS

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej  Instrukcja wypełnienia formularza

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych Instrukcja wypełnienia formularza

  Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego  Instrukcja wypełnienia formularza

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej  Instrukcja wypełnienia formularza

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń  Instrukcja wypełnienia formularza

 

Dowód tożsamości - do wglądu

Komórka organizacyjna

Referat Podatków i Dochodów

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 17 (parter)
tel. 58 678 80 29
edg@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Opłaty

1) Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej.

2) W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika:

a) małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo - nie podlega opłacie,

b) w innych przypadkach (art. 5 ustawy o opłacie skarbowej) - opłata skarbowa w wysokości 17zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829)

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 18 poz. 97 z późn. zm.)

Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami),

art. 14, art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zmianami),

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG www.ceidg.gov.pl

Klauzula informacyjna

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”) jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii (dalej jako: „Minister”),
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: e-mail: iod@mpit.gov.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.) (dalej jako „Ustawa”), wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych.
d) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
e) Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
f) Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Przedsiębiorca może opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacje dotyczące swoich pełnomocników i prokurentów. Minister w zakresie powyższych informacji nie decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, określa jedynie zasady ich publikowania w CEIDG.
h) Przekazywanie przez Ministra Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w CEIDG może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Ministra do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
j) Dane osobowe przedsiębiorców będą usuwane po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorców z CEIDG, zgodnie z art. 49 ust. 2 Ustawy
k) Dane osobowe osób fizycznych składających wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej będą usuwane po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy
l) Dane osobowe prokurentów oraz pełnomocników będą przechowywane do dnia zakończenia ich publikacji w CEIDG zgodnie z art. 39 ust. 8 Ustawy.