Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawa OOŚ (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy OOŚ:
1. regionalny dyrektor ochrony środowiska
2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
3. starosta
4. dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
5. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (formularz załączony poniżej).
 2. Dokumenty załączone do wniosku:
  1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy OOŚ - kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  2) kartę informacyjną przedsięwzięcia (materiał pomocniczy załączony poniżej) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
  3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  4) mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu realizacji inwestycji);
  5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję  gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  UWAGA: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia ww. dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia tego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.
  6) wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy OOŚ (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej);
  7) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 833 ze zm.) – jeśli dotyczy;
  8) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
  9) W przypadku działania poprzez pełnomocnika:
  a) oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli; z pełnomocnictwa w sposób jednoznaczny winno wynikać umocowanie do występowania z wnioskiem i reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla konkretnego przedsięwzięcia,
  b) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17zł.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsięwzięcia - materiał pomocniczy


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta w Redzie
Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, parter, pok. 11
Telefon kontaktowy: 58 738-60-89; 58 738-60-17
Godziny urzędowania: pn-śr.: 7:30-15:30, czw.: 9:00-16:00, pt.: 7:30-15:15.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, parter.


Opłaty

 • Za wydanie decyzji (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1546, ze zm.: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część I, poz. 45) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 205 zł.
 • Za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby (zgodnie z ww. ustawą o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część I, poz. 46) należy uiścić opłatę 105 zł.
 • Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ww. ustawą o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (do jednej sprawy).

Termin i sposób realizacji

 • Organ ochrony środowiska, właściwy do rozpatrzenia wniosku, po analizie dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę, w tym przede wszystkim karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustaleniu stron postępowania, zasięga opinii organów wskazanymi w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych. Uzyskanie opinii następuje w terminie do 14 dni od dostarczenia dokumentacji.
 • Po uzyskaniu ww. opinii oraz analizie dokumentacji Organ decyduje o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • W przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organ wydaje postanowienie, w którym stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oraz określa zakres raportu. Następnie Organ w drodze postanowienia zawiesza postępowanie do czasu złożenia przez Wnioskodawcę raportu z pełną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Organ, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy OOŚ, występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
 • W przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, (tj. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć dla których Organ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) Organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania.
 • Zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy Organ podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami i opiniami.
 • Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresu oczekiwania na opinie i uzgodnienia z organami wskazanymi w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu.
 • Organ ochrony środowiska wydaje decyzję odmowną, jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 81 ustawy OOŚ, tj.:
 • Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika brak możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, spośród wariantów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, wariant dopuszczony do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariantach, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, oraz w przypadku braku zgody wnioskodawcy na wskazanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariantu dopuszczonego do realizacji, organ odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 zezwolenie na realizację przedsięwzięć o negatywnym oddziaływaniu na obszar Natura 2000 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 - cel środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 - cel środowiskowy dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 - cel środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych oraz art. 61 - cel środowiskowy dla obszarów chronionych ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację tego przedsięwzięcia, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 uznanie dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych lub podziemnych pkt 1, 3 i 4 tej ustawy.

Podstawa prawna

 • Art. 59-87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Redy, w terminie 14. dni od dnia odebrania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest pierwszym etapem w procesie inwestycyjnym, a jej wydanie następuje m.in. przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego. W postępowaniu środowiskowym bada się zgodność planowanego zamierzenia z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ przez obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumie się:
  1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
   

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Redy uzyska dane osobowe

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –  (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańska 33, e-mail: sekretariat@reda.pl, tel.: +48 58 678 80 23

2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  Patrycja Krauze, e-mail: iod@reda.pl, adres do korespondencji: 84-240 Reda ul. Gdańska 33

3. Cel przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności załatwienia Pani/Pana wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, jak również niezbędność ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędność do wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez ADO.

Bezpośredni cel przetwarzania wraz z podstawą prawną  zostanie uściślony i zakomunikowany Pani/Panu po wstępnej analizie sprawy, z której załatwieniem wiąże się zebranie danych osobowych.

ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną; okresem wykonywania umowy; przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.

8. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:

 • żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Redzie (zgodnie z art. 15 RODO)
 • żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (zgodnie z art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)

 9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.