Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną (formularz załączony poniżej)
 2. Dokumenty załączone do w/w wniosku:
  1)  Kopia/kopie rodowodu/rodowodów psa/psów;
  2)  Kopia metryki/metryk psa/psów;
  3)  Kopia dokumentu potwierdzającego szczepienie psa/ów przeciw wściekliźnie;
  4) Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną w wysokości 82 zł (w przypadku posiadania pełnomocnictwa - dowód zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17zł; pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty)
  Wniosek na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta w Redzie
Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, parter, pok. 11
Telefon kontaktowy: 58-738-60-86
Godziny urzędowania: pn-śr.: 7:30-15:30, czw.: 9:00-16:00, pt.: 7:30-15:15.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, na parterze.


Opłaty

 • Za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1546, ze zm.: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część III, poz. 44) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości  82 zł.
 • W przypadku posiadania pełnomocnictwa - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ww. ustawą o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17zł (pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty); pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób realizacji

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony, na zasadach określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, np. w sytuacji kiedy wniosek wymaga uzupełnienia.

W ramach postępowania ws, wydania zezwolenia (przed wydaniem decyzji administracyjnej) przeprowadzane są oględziny planowanego miejsca prowadzenia hodowli/utrzymywania psa celem ustalenia czy zwierzę/ta  utrzymywane jest/są w warunkach i w sposób, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.

Wydana decyzja zostanie przesłana za dowodem doręczenia. Wnioskodawca ma możliwość osobistego odbioru decyzji od pracownika Urzędu prowadzącego sprawę. Zamieszczenie we wniosku numeru telefonu kontaktowego umożliwi powiadomienie Wnioskodawcy, że decyzja jest gotowa do odbioru.


Podstawa prawna

 • Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Redy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Opłatę skarbową w wysokości należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Redy: Bank Millennium S.A 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597 tytułem odpowiednio: zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną; ustanowienie pełnomocnictwa w sprawie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Redy uzyska dane osobowe

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –  (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańska 33, e-mail: sekretariat@reda.pl, tel.: +48 58 678 80 23

2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  Patrycja Krauze, e-mail: iod@reda.pl, adres do korespondencji: 84-240 Reda ul. Gdańska 33

3. Cel przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności załatwienia Pani/Pana wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, jak również niezbędność ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędność do wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez ADO.

Bezpośredni cel przetwarzania wraz z podstawą prawną  zostanie uściślony i zakomunikowany Pani/Panu po wstępnej analizie sprawy, z której załatwieniem wiąże się zebranie danych osobowych.

ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną; okresem wykonywania umowy; przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.

8. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:

 • żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Redzie (zgodnie z art. 15 RODO)
 • żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (zgodnie z art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)

 9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.