Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Awans zawodowy nauczycieli

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1.  Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. POBIERZ TUTAJ
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
 3. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia,
 5. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
 6. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Komórka organizacyjna

Referat Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. 58 738 60 64
szkolnictwo@reda.pl


Opłaty

Nie pobiera się opłat


Termin i sposób realizacji

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

1. Burmistrz Miasta Redy wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie:
a) do dnia 31 sierpnia danego roku – w przypadku nauczycieli, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku.
b) do dnia 31 grudnia danego roku – w  przypadku nauczycieli, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku.


2. Nauczyciele mogą składać wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją w każdym czasie. Komisje egzaminacyjne mogą pracować w ciągu całego roku.


Podstawa prawna

Art. 9b ust.2 oraz art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela

§ 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


Dodatkowe informacje, uwagi

Jeżeli wniosek lub załączona dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Burmistrz Miasta wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Klauzula informacyjna

W związku ze złożeniem wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, informuję iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta w Redzie z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, tel. 58 678-80-23, e-mail: sekretariat@reda.pl
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,  którego dane kontaktowe to: numer telefonu: 58 678-80-46, adres e-mail: iod@reda.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Gminę Miasto Reda obowiązków ustawowych związanych z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane będą przetwarzane.
 5. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy jedynie przyśpieszeniu trybu załatwienia sprawy. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest wyraźna zgoda osoby, której dane będą przetwarzane.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
  z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo żądania ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpoznania wniosku o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela mianowanego.