herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Bonifikata od przekształcenia

Gospodarka Nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

   zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 203 (II piętro)
tel. 58 678 80 34
nieruchomosci@reda.pl

W dniach: od poniedziałku do piątku
W godzinach: 8:00 - 15:30
Czwartek od 9:00 do 17:00

Termin i sposób załatwienia

70% bonifikaty od przekształcenia przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych i spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej do końca 2019 roku.

W każdym następnym roku, poczynając od 2020 wyżej wskazana wartość bonifikaty zostaje obniżona każdorazowo o kolejne 5% tj. w 2020 r. bonifikata wyniesie 65%, a w następnych latach będzie odpowiednio o kolejne 5% niższa.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:

1. brak zobowiązań finansowych wobec Gminy Miasto Reda, związanej z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia,

2. brak sporów, w tym sądowych, pomiędzy użytkownikami wieczystymi i Gminą Miasto Reda.

Osoby uprawnione, które będą zainteresowane uiszczeniem opłaty za przekształcenie jednorazowo, z uwzględnieniem bonifikaty, powinni zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia, w kwocie pozostającej do spłaty.

O wysokości opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty wnioskodawcy zostaną poinformowani w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia.

Opłatę jednorazową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w informacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail:
 2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie
  z dnia
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych
  z art. 18 ust. 1 a-d).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.