herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o odszukanie dokumentacji archiwalnej

Urbanistyka i Architektura

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

   Wniosek o odszukanie dokumentacji archiwalnej

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

Opłata Skarbowa w wysokości 5 zł za każdą skopiowaną stronę.

Termin i sposób załatwienia

30 dni na załatwienie sprawy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Opłata dotyczy kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

ane osobowe - klauzula informacyjna
(zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych powierzonych przez klientów, interesantów oraz osób korzystających z zasobów Archiwum Urzędu Miasta w Redzie jest Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańska 33, e-mail: sekretariat@reda.pl, tel.: +48 58 678 80 23

Jak będzie można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Będzie można to zrobić e-mailem: iod@reda.pl, pocztą tradycyjną adres: ul. Gdańska 33 84-240 Reda, telefonicznie: 58 678 80 46

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Dane niezbędne do realizacji Twojej sprawy, tj.: imię i nazwisko, adres stałego miejsca zamieszkania, adres do korespondencji.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu udzielanie odpowiedzi na Twój wniosek, wydawanie zaświadczeń, udostępnienie dokumentów z zasobu archiwum, itp.

Jak nie będziemy przetwarzać Twoich danych?

Twoje dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Skąd mamy Twoje dane?

Dane otrzymujemy na podstawie wniosków dobrowolnie przesłanych za pomocą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz lub składanych osobiście do siedziby Urzędu Miasta Redy.

Jak długo Twoje dane będą przechowywane?

Okres przechowywania określa rzeczowy wykaz akt, np. dane osobowe w przypadku obsługi udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji w siedzibie Urzędu przez okres 10 lat, zgłoszeń osób korzystających z zasobu archiwalnego przez okres 10 lat, w przypadku nagrań wizyjnych maksymalnie 31 dni.

Jakie będą Twoje uprawnienia względem Twoich danych osobowych?

Będzie można żądać od administratora danych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie będziesz mógł przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

Czy koniecznym jest podanie swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, obowiązkowym i niezbędnym w celu realizacji zadań. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Twojej sprawy przez Urząd Miasta w Redzie (odrzucenie wniosku, nieudostępnienie materiałów z zasobów archiwalnych itp.)