herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej

Inwestycje i Inżynieria Miejska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z podaniem przebiegu urządzenia lokalizowanego w pasie drogowym /projekt wykonany przez osobę uprawnioną/- 2 egzemplarze

Oświadczenie o posiadaniu lub kserokopię ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zawiadomienia o przyjęciu do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie (lub zgłoszenie do gestora sieci)

Komórka organizacyjna

Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 218 (II piętro)
tel. 58 678 60 70, 678 60 75
inwestycje3@reda.pl
inwestycje8@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z ustawą o drogach publicznych (t. j. z 2004r.  Dz. U. nr 204 poz. 2086ze zmianami) oraz Uchwałą Nr XX/201/2004 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 marca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 84 poz. 1553) lub Uchwałą Nr III/XI/96/07 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 września 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa  Pomorskiego Nr 161 poz. 3110).

Dodatkowe informacje, uwagi

 Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail: sekretariat@reda.pl
  2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@reda.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.
  8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia sprawy.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.