herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu

Inwestycje i Inżynieria Miejska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 (2 egzemplarze), z zaznaczoną lokalizacją zjazdu, parametrami technicznymi(długość, szerokość, spadki, powierzchnia zjazdu)
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do której ma być wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany- na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, poświadczona za zgodność z oryginałem.
4. Informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub kopię decyzji o warunkach zabudowy.
5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
6. Upoważnienie(w przypadku ustanowienia pełnomocnika).

 

Komórka organizacyjna


Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 217 (II piętro)
tel. 58 678 80 18, 678 80 44
inwestycje1@reda.pl
inwestycje4@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

 

Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł, od ustanowienia pełnomocnictwa 17 zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635)
2. Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
3. Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Gminy Miasto Reda w Banku Millennium SA nr 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 z siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Redzie.

 

Termin i sposób załatwienia

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717).
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn.zm.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 140, poz. 1481).
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

 

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
2. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.
3. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
4. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu.
5. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail: sekretariat@reda.pl
 2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@reda.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie
  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych
  z art. 18 ust. 1 a-d).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia sprawy.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.