herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Licencja na taksówkę

Podatki i Dochody

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

wniosek o udzielenie licencji na wykonanie drogowego taksówką na terenie gminy 

Wpis do CEIDG (centralnej ewidencji działalności gospodarczej)

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia prawo jazdy

Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdy z wpisem "TAXI", a gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim

kserokopia legalizacji taksometru

zaświadczenie z rejestru skazanych. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne karno-skarbowe. przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów itd. lub oświadczenie

kopia aktualnego zaświadczenia z badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu

oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki/posiadają świadectwo kwalifikacji określone przepisami prawa o ruchu drogowym, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, przeciwko bezpieczeństwu, itd.

orzeczenie lekarskie, iż brak przeciwwskazań do wykonania pracy jako kierowca

orzeczenie psychologiczne, iż brak przeciwwskazań do wykonywania pracy jako kierowca

Komórka organizacyjna

Referat Podatków i Dochodów

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 17 (parter)
tel. 58 678 80 29
edg@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

 

Opłaty

Za udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta Poznania pobiera się opłatę stałą w wysokości:

  • 200 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
  • 250 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,
  • 300 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:  Banku Millennium SA numer 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431
z zaznaczeniem odpowiedniego tytułu wpłaty: opłata za licencję

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016, poz. 1907 wraz z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych