herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej

Inwestycje i Inżynieria Miejska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek

Deklaracja uczestnika zadania w zakresie lokalnej inicjatywy mieszkańców Gminy Reda - Deklarację należy złożyć po otrzymaniu decyzji, bezpośrednio przed podpisaniem umowy. Deklarację powinna złożyć każda osoba ujęta w tabeli zawartej w punkcie 4 Wniosku.

Komórka organizacyjna

 

Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 222 (II piętro)
tel. 58 678 80 32, 678 60 79, 678 60 71
inwestycje6@reda.pl
inwestycje7@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Termin i sposób załatwienia

Burmistrz Miasta Redy w ciągu najdalej 7 dni od daty wpływu wniosku, ustala komórkę organizacyjną Urzedu Miasta Redy bądź jednostkę organizacyjną Miasta, własciwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i, jeśli zachodzi taka potrzeba, niezwłocznie przekazuje wniosek do tej komórki bądź jednostki.

Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Redy bądź jednostka organizacyjna Miasta najpózniej do 30 dnia od daty złożenia wniosku:
a)    dokonuje analizy wniosku; ustala okolicznosci istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz, we współpracy z Wnioskodawcą, jej szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji;
b)    dokonuje oceny wniosku według kryteriów okreslonych w pkt.4 Uchwały Nr XLIX/423/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców na teranie Gminy Reda
c)    przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLIX/423/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców na teranie Gminy Reda

Zarządzenie Nr 3/IN/2010 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca  2010 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o realizację inicjatywy lokalnej mieszkańców na terenie Gminy Reda.

Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkowo w celu usprawnienia komunikacji z Wnioskodawcą prosimy podać numer telefonu lub adres mailowy osoby, do której będzie można zwrócić się z ewentualnymi uwagami dotyczącymi wniosku.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem wniosku o realizację inicjatywy lokalnej, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail: sekretariat@reda.pl
  2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@reda.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz uchwale nr XLIX/423/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców na terenie Gminy Reda.
  4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  5. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.
  6. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.