herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Zmiana imienia lub nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość

2. Podanie o zmianę imienia/nazwiska

3. Uzasadnienie zmiany  nazwiska

4. Dowód wpłaty

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

Ul. Gdańska 33 84-240 Reda

Pokój nr 3 (parter)

Tel: 58 678 80 16
E-mail: ewidencja@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30

w dniach: od poniedziałku do piątku

Czwartek od 9:00 do 17:00

Opłaty

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w Urzędzie (pok. 2) gotówką lub bezgotówkowo na konto Bank Millenium SA numer 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wymaganych dokumentów zmiana następuje po upływie 7 dni, jeżeli wniosek został złożony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Redzie, a Wnioskodawca jest mieszkańcem tego miasta lub 10 dni jeżeli wniosek został złożony w innym Urzędzie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorami są:

Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Urząd Miasta w Redzie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@reda.pl

3. Pani / Pana dane mogą byćprzetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie
 • do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków
 • przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego
 • na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej
 • lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • nadania numeru PESEL

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne. Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

5. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

Dostępu do treści swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,

Sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

8. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO