herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego

Urbanistyka i Architektura

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego

Podpisana klauzula informacyjna

Opis techniczny wraz z rysunkami, o których mowa w art. 71 ustawy – Prawo budowlane, określające zmianę sposobu użytkowania – 2 egzemplarze  

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi 1 miesiąc.

Dodatkowo sprawy szczególnie skomplikowane zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Podstawa prawna

  Ustawa - Prawo budowlane 

Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie.

Zażalenie możliwe jedynie w przypadku odmowy wydania zaświadczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1z późn. zm.)informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miasta w Redzie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 33, 84-240 Reda, tel: 58 678 80 23, e-mail:sekretariat@reda.pl

2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta w Redzie mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób: telefonicznie pod numerem 58 678 80 23, elektronicznie iod@reda.pl lub wysyłając korespondencję w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego - dotyczy budowy oiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, na podstawie art.  6  ust.  1  lit.  c  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 27.06.2017 z późn. zm.), art. 49b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach prawa.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych;

- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;

- żądania ograniczenia przetwarzania;

- przeniesienia swoich danych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.(Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).

7. Urząd Miasta w Redzie nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

8. Podanie Pana/Panią danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, danych identyfikacyjnych nieruchomości jest obligatoryjne. Nie podanie ww. danych skutkować będzie brakiem realizacji wniosku.