Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Faxem
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie dokumentacji  przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta w Redzie


Komórka organizacyjna

Referat Organizacyjny

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 106a (pierwsze piętro)
tel. 58 738 60 44
archiwum@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00


Termin i sposób załatwienia

Wydanie w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta w Redzie. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub czasochłonnych termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i zakresu działania archiwów zakładowych.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Redy.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta w Redzie: iod@reda.pl lub: Inspektor ochrony danych, Urząd Miasta w Redzie, 84-240 Reda, ul. Gdańska 33.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pana/i wniosku w sprawie udostępnienia dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym  Urzędu Miasta w Redzie na podstawie art. 35 ust. 3  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i § 31 Instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik
  nr 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom na podstawie umowy i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ( liczony w pełnych latach kalendarzowych począwszy od 1 stycznia roku następującego od daty zakończenia sprawy ), a po tym czasie,  do czasu uzyskana zgody na brakowanie właściwego archiwum państwowego.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora Danych Osobowych:
 8. dostępu do swoich danych osobowych;
 9. sprostowania swoich danych osobowych;
 10. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  wymogiem ustawowym. Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych, to konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji wniosku.
 12. Pani/Pana dane nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.