herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Odbiór odpadów azbestowych

Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o odbiór zdemontowanych z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest

Podpisana klauzula informacyjna

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a w
przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wspólnoty mieszkaniowe
załączają uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przedsięwzięcia.

Komórka organizacyjna

Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 122 (pierwsze piętro)
tel. 58 678 80 12
kryzysowe@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Termin i sposób załatwienia

Wnioski będą rozpatrywane i realizowane w cyklu rocznym
Ubiegający się o pomoc występuje z wnioskiem do Burmistrza Miasta Redy o odbiór z jego nieruchomości zdemontowanych z budynku wyrobów zawierających azbest (wniosek złożony musi być przed demontażem wyrobów co umożliwi
pracownikom Urzędu Miasta weryfikację wniosku, w tym ilości wyrobów do usunięcia).
Wnioskodawca jest informowany o przyjęciu wniosku do realizacji.
Wnioskodawca demontuje wyroby zatrudniając w tym celu podmiot uprawniony do prowadzenia prac związanych z usunięciem azbestu.
Podmiot demontujący wyroby składa je ofoliowane i oznakowane na działce Wnioskodawcy, na palecie, w miejscu umożliwiającym ich załadunek na samochód ciężarowy.
Wnioskodawca informuje Urząd Miasta Redy o przygotowaniu odpadów do odbioru.
Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, po otrzymaniu informacji od Wnioskodawcy organizuje, w terminie 21 dni odbiór odpadów.

Dodatkowe informacje, uwagi

klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Redy uzyska dane osobowe

 

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie

Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańska 33, e-mail: sekretariat@reda.pl, tel.: +48 58 678 80 23

2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  Patrycja Krauze, e-mail: iod@reda.pl, adres do korespondencji: 84-240 Reda ul. Gdańska 33

3. Cel przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności załatwienia Pani/Pana wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, jak również niezbędność ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędność do wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez ADO.

Bezpośredni cel przetwarzania wraz z podstawą prawną  zostanie uściślony i zakomunikowany Pani/Panu po wstępnej analizie sprawy, z której załatwieniem wiąże się zebranie danych osobowych.

ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną; okresem wykonywania umowy; przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.

8. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:

  • żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Redzie (zgodnie z art. 15 RODO)
  • żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
  • żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (zgodnie z art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)

 9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.