Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W przypadku ubiegania się pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.
3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.
4. Kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
5. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.
6. Kopia świadectwa pracy (należy dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

  7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). Wersja EXCEL
8. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, albo kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w tym okresie.

9. Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów.
10. Oświadczenie o wartości refundacji z OHP.

11. Podpisana kluzula informacyjna


Komórka organizacyjna

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 205, 204 (drugie piętro)
tel. 58 738 60 64
szkolnictwo@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00


Opłaty

Nie pobiera się opłat.


Termin i sposób realizacji

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta lub wysłać pocztą.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych przyznaje Burmistrz Miasta Redy w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 


Podstawa prawna

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)

 


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Redy.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

2.   Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail: sekretariat@reda.pl
 2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@reda.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • Art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacjiprzedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
  • Rozporządzeniu Komisji(UE) NR 1407/2013z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9)
  • Art. 104 , art..107 i art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom na podstawie umowy i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody), ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO