herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Aby zdarzenie stanu cywilnego, które zaistniało za granicą było również odnotowane w polskich urzędach należy je tam zarejestrować. Zarejestrowanie takiego zdarzenia, wpisanie go do polskich ksiąg stanu cywilnego i wydanie polskiego dokumentu potwierdzającego jego zaistnienie jest nazywane transkrypcją albo umiejscowieniem zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

2. Wniosek o dokonanie transkrypcji oraz zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

a)     tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,

b)     tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

c)      konsula

3. Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

Ul. Gdańska 33 84-240 Reda

Pokój nr 3 (parter)
Tel: 58 678 80 16
E-mail: ewidencja@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30

w dniach: od poniedziałku do piątku

Czwartek od 9:00 do 17:00

 

Opłaty

Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny, którego wydanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 50zł.

Opłatę skarbową można uiścić w Urzędzie (pok. 2) gotówką lub bezgotówkowo na konto Bank Millenium SA numer 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego.

Termin i sposób załatwienia

 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje, po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd, w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Konwencja nr 16 z dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmawiającej transkrypcji aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o transkrypcję może zostać złożony przez pełnomocnika. Pełnomocnik do akt sprawy składa oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł. Jeżeli udzielone jest wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, małżonkowi wówczas jego złożenie zwolnione jest z opłaty skarbowej. 

Wzór pełnomocnictwa