Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Stypendia Burmistrza Miasta Redy za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Redy.
Poświadczona kopia świadectwa szkolnego
Poświadczone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne.


Komórka organizacyjna

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 205, 204 (drugie piętro)
tel. 58 738 60 64
szkolnictwo@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00


Termin i sposób realizacji

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie w terminie do dnia 10 września każdego roku. Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w terminie do dnia 30 września.


Podstawa prawna

Uchwała nr LXIV.613.2023 z dnia 22.06.2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Redy.

Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Redy


Dodatkowe informacje, uwagi

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku
  o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Redy, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail: sekretariat@reda.pl
 2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@reda.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej na mocy art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji zadań określonych w Uchwale nr VIII/107/2007 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Redy Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom na podstawie umowy i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach o archiwizacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody), ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO