herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Opłata za posiadanie psa

Podatki i Dochody

Wymagane dokumenty

Oświadczenie

Komórka organizacyjna

Referat Podatków i Dochodów

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 17 (parter)
tel. 58 678 80 29
edg@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Opłaty

Stawka podatku określona Uchwałą Rady Miejskiej w Redzie

Termin i sposób załatwienia

O fakcie posiadania, nabycia lub zbycia bądź utraty psa należy zawiadomić Urząd Miasta w Redzie - Referat Podatków i Dochodów - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności

Podstawa prawna

Uchwała nr XII/113/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: określenia rocznej stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Redy, zasad ustalania i terminów płatności oraz sposobu jej poboru

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych