herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby dzierżawiącej grunt na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat

Gospodarka Nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby dzierżawiącej grunt na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat

kopia mapy zasadniczej z naniesioną inwentaryzacją budynku

decyzja pozwolenia na budowę lub kopia umowy dzierżawy lub kopia umowy nabycia praw do budynku.

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 203 (II piętro)
tel. 58 678 80 34
nieruchomosci@reda.pl

W dniach: od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 - 15:30
Czwartek od 9:00 do 17:00

Termin i sposób załatwienia

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości na własność bądź oddawanych w użytkowanie wieczyste mają charakter spraw cywilnoprawnych. Do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami