Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoby fizyczne, wspólnoty osób fizycznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.) usunięcie drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, które jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, może nastąpić po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez właściciela, za zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Organem ochrony środowiska do którego dokonuje się zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, zgodnie z art. 83a ust. 1 ww. ustawy jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu (formularz załączony poniżej).
 2. Dokumenty załączone do zgłoszenia:
  1) rysunek lub mapka z naniesioną lokalizacją drzewa lub krzewu planowanego do usunięcia w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych;
  2) w przypadku działania poprzez pełnomocnika:
  a) oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli; z pełnomocnictwa w sposób jednoznaczny winno wynikać umocowanie do występowania z wnioskiem i reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,
  b) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17zł; pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
  3) pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli działki, na której rosną drzewa planowane do usunięcia
  4) w przypadku dużej wspólnoty osób fizycznych - oryginał lub uwierzytelnione kopie uchwał o wyborze członków zarządu wspólnoty oraz o zgodzie członków wspólnoty na usunięcie drzewa/drzew;

UWAGA: Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew może dokonać osoba fizyczna, będąca właścicielem działki, na której rosną drzewa, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.
Zgłoszeniu podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zgłoszenia.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx

 


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta w Redzie
Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, parter, pok. 11
Telefon kontaktowy: 58 738-60-89; 58 738-60-17
Godziny urzędowania: pn-śr.: 7:30-15:30, czw.: 9:00-16:00, pt.: 7:30-15:15.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, parter.


Opłaty

 • Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) nie podlega opłacie skarbowej.
 • Udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm., załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
 • Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ww. ustawą o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21), należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty)

Termin i sposób realizacji

 • Organ ochrony środowiska, właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia dokonuje oględzin w terenie, z których sporządza protokół.
 • W terminie 14 dni od dnia oględzin Organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu przez Organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
  UWAGA: Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do Organu. W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez Organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin. W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.
 • Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Organ nie wniósł sprzeciwu w ww. terminie. Do 14-dniowego terminu na wniesienie przez Organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia Organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Organ ochrony środowiska może przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie wydaje się na wniosek zgłaszającego, za złożenie którego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17zł. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. (formularz wniosku o wydanie zaświadczenia poniżej).
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do sprzeciwu do wycinki drzewa.doc

Podstawa prawna

art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.).


Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
 • Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, w terminie 14. dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Redy.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, na której usytuowane jest drzewo, niepodpisane, skierowane do niewłaściwego organu lub wniesione przez jednego ze współwłaścicieli bez pisemnej zgody pozostałych, a także wniesione przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej składającej się wyłącznie z osób fizycznych będących współwłaścicielami działki, na której rośnie zgłaszane do usunięcia drzewo bez dołączenia oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uchwał: o wyborze członków zarządu i o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa w drodze zgłoszenia oraz zgłoszenie usunięcia drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym uznaje się za nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa.
 • W przypadku usunięcia drzewa:
  - bez dokonania zgłoszenia,
  - przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia,
  - pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia,
  - bez uzyskania decyzji wydawanej na podstawie art. 83 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, tj. zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu uzyskanego na podstawie odrębnego wniosku,
 • Organ wymierza administracyjną karę pieniężną (art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ww. ustawy).
 • Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
  a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
  b)  wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.
 • Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
  a)  drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
  b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,
  c)  w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
 • W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83f ust. 13 ww. ustawy).
 • Jeżeli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez Organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzew, złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa, Organ nakłada na właściciela  nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew (art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody).

 

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Redy uzyska dane osobowe

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie

Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańska 33, e-mail: sekretariat@reda.pl, tel.: +48 58 678 80 23

2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  Patrycja Krauze, e-mail: iod@reda.pl, adres do korespondencji: 84-240 Reda ul. Gdańska 33

3. Cel przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności załatwienia Pani/Pana wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, jak również niezbędność ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędność do wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez ADO.

Bezpośredni cel przetwarzania wraz z podstawą prawną  zostanie uściślony i zakomunikowany Pani/Panu po wstępnej analizie sprawy, z której załatwieniem wiąże się zebranie danych osobowych.

ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną; okresem wykonywania umowy; przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.

8. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:

 • żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Redzie (zgodnie z art. 15 RODO)
 • żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (zgodnie z art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)

 9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.