Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Wniosek o zgodę na dokonanie nasadzeń prywatnych na gruncie gminnym (w pasie drogowym)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Gmina, na wniosek właściciela nieruchomości z obszaru miasta Redy, może zezwolić na udostępnienie wydzielonego terenu gminnego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości Wnioskodawcy, celem umożliwienia Wnioskodawcy przeprowadzenia czynności mających na celu utworzenie i utrzymanie terenów zieleni przydrożnej – nasadzeń prywatnych na gruncie gminnym, tj. udzielić zgody na bezpłatne korzystanie z gruntu gminnego (zwane dalej: Zgodą).

Złożenie wniosku o udzielenie Zgody stanowi jednoczesne zobowiązanie Wnioskującego do korzystania z gruntu gminnego na warunkach określonych w niniejszych Zasadach.

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem gminnym w ramach projektu „Zieleń przy mojej posesji”


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta w Redzie
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, I piętro, pok. 119

Telefon kontaktowy: 58 678-80-12

Godziny urzędowania: pn-śr.: 7:30-15:30, czw.: 9:00-16:00, pt.: 7:30-15:15.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, parter.


Opłaty

Udzielenie czasowego dysponowania gruntem gminnym, celem umożliwienia Wnioskodawcy przeprowadzenia czynności mających na celu utworzenie i utrzymanie terenów zieleni przydrożnej – nasadzeń prywatnych na gruncie gminnym, nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

1) W zależności od sposobu zagospodarowania terenu gminnego sąsiadującego z nieruchomością Wnioskodawcy, utworzenie terenu zieleni może odbyć się wg schematu nasadzeń na gruncie gminnym.

2) Schemat nasadzeń na gruncie gminnym, określa załącznik poniżej.

3) Zgoda udzielana jest w formie pisemnej.

4) Wnioskodawca upoważniony jest do używania udostępnionego terenu wyłącznie do przeprowadzenia czynności mających na celu utworzenia i utrzymania terenów zieleni przydrożnej – nasadzeń prywatnych na gruncie gminnym

5) Udzielenie Zgody nie daje prawa Wnioskodawcy do wyłącznego korzystania z udostępnionego terenu w pasie drogi.

3) Utworzenie i dalsze utrzymywanie terenu zieleni przydrożnej następuje na koszt Wnioskodawcy, przy czym z chwilą zasadzenia lub zasiana zieleni, własność ww. zieleni, jako części składowej gruntu stanowi własność Gminy (art. 48 i 47 § 1 Kodeksu cywilnego).

4) Wnioskodawca jest zobowiązany do:

- utworzenia i utrzymania zieleni w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie ze wszystkich terenów przyległych;

- zapewnienia niewyrastania roślinności poza teren udostępniony;

- przestrzegania zasad umieszczania roślinności w pasie drogowym określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm), w tym zapewnienia, aby zieleń nie zagrażała bezpieczeństwu uczestników ruchu, nie ograniczała wymaganego pola widoczności drogi, skrajni drogi oraz nie utrudniała utrzymania drogi. 

5) W przypadku zaniechania pielęgnacji zieleni, w tym stwierdzenia wyrastania roślinności poza teren udostępniony, Wnioskodawca ma obowiązek dokonania niezwłocznych zabiegów niwelujących stwierdzony stan, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Gminę, nie dłuższym niż 2 tygodnie.

6) Zgoda udzielana jest do czasu podjęcia przez Gminę decyzji o realizacji innych prac na udostępnianym terenie, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany w sposób pisemny, ze wskazaniem terminu wygaśnięcia Zgody. Termin ten nie będzie krótszy niż dwa tygodnie.

7) Ponadto Zgoda wygasa z chwilą poinformowania o powyższym Wnioskodawcy, w przypadku:

a) niewłaściwego używanie udostępnionego terenu, w tym używania w innych celach niż określone w Zgodzie, zaniechania pielęgnacji zieleni (w tym twierdzenia wyrastania zieleni poza terenu udostępniony);

b) gdy udostępniony teren staje się potrzebny Gminie z innych przyczyn niż wskazane w ppkt. 6) powyżej.

8) W przypadku wygaśnięcia Zgody, Wnioskodawca jest zobowiązany na żądanie Gminy do uporządkowania i przywrócenia udostępnionego terenu do stanu poprzedniego, tj. sprzed uzyskania Zezwolenia, własnym staraniem i na własny koszt, w terminie 3 dni od doręczenia żądania.

9) Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia będące wynikiem niezgodnego ze Zgodą i niniejszymi zasadami korzystania z udostępnionego terenu gminnego, w szczególności  niezapewnienia bezpiecznego korzystania ze wszystkich terenów przyległych.

10) Czasowe dysponowanie gruntem gminnym, o którym mowa, nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust 1 ustawy o drogach publicznych).

11) Wycinka lub przesadzenie krzewów podlega regulacjom prawnym, w tym wynikającym z ustawy o ochronie przyrody. Za uzyskanie stosownych zezwoleń i wykonanie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada Wnioskodawca, zobowiązany do wcześniejszego dokonania na każdym z etapów stosownych uzgodnień z Gminą.

schemat nasadzeń


Tryb odwoławczy


 


Dodatkowe informacje, uwagi

Zasady sadzenia krzewów i roślin zielnych

1. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za właściwe przeprowadzenie nasadzeń, za bezpieczeństwo związane z wykonywanymi pracami oraz dbanie o porządek wokół nasadzonej roślinności.

2. Wnioskodawca wykonuje nasadzenia roślin, z zastrzeżeniem:

1) gatunki roślin zielnych, traw i krzewów muszą być dobrane w taki sposób, by nie odbiegały do wizji rozwoju terenów zieleni przyulicznej danej części Miasta (konieczność dostosowania wnioskowanych nasadzeń do nasadzeń wykonanych na podstawie wcześniej wydanych zgód Gminy innym Wnioskodawcom z danej ulicy);

2) sadzić można jedynie roślinność niską, rosnącą powoli, należącą do nieekspansywnych gatunków rodzimych;

3) możliwe nasadzenia to rośliny zielne, trawy ozdobne oraz krzewy;

4) nasadzone rośliny nie mogą w żaden sposób kolidować z infrastrukturą techniczną, w tym podziemną, dróg i budynków, ani utrudniać widoczności przy wyjazdach z posesji, a w przyszłości zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym i powodować uszkodzenia w jezdni oraz infrastrukturze towarzyszącej;

5) gatunki roślin, możliwych do nasadzenia *:

Gatunki roślin z płytkim systemem korzeniowym, preferowanych do nasadzeń:

 • Berberys Thunberga Atropurpurea
 • Berberys Thunberga Aurea
 • Berberys Thunberga Red Jewel
 • Berberys Thunberga Rose Glow
 • Bluszcz pospolity
 • Bukszpan pospolity
 • Dąbrówka Atropopurpurea
 • Forsycja pośrednia
 • Irga błyszcząca
 • Irga Dammera
 • Irga rozkrzewiona
 • Irga pozioma
 • Kostrzewa popielata
 • Mahonia ostrolistna
 • Pęcherznica czerwonolistna Diabolo
 • Pęcherznica żółtolistna      
 • Pigwowiec japoński
 • Śnieguliczka Chenaulta Hancock
 • Tawuła japońska Goldmund
 • Tawuła van Houtte'a
 • Tawuła wczesna
 • Trzmielina Fortune'a Emerald Gayety
 • Trzmielina Fortune'a Emerald Gold
 • Trzmielina Fortune'a Sunspot
 • Wierzba purpurowa Nana
 • Jałowiec płożący Blue Forest
 • Jałowiec pospolity Gold Cone
 • Kosodrzewina (sosna górska) Mughus
 • Kosodrzewina (sosna górska) Pumilio
 • Świerk biały Conica (karłowata odmiana świerka)
 • Świerk pospolity Nidiformis (odmiana karłowata/krzew)
 • Żywotnik zachodni Danica
 • Żywotnik zachodni Little Gem

Krzewy odporne na zanieczyszczenia, preferowane do sadzenia w mieście:

 • głóg - odmiana krzewiasta
 • leszczyna pospolita
 • perukowiec podolski
 • rokitnik zwyczajny
 • ligustr zwyczajny
 • ognik szkarłatny
 • sumak octowiec

Krzewy średnio odporne na zanieczyszczenia:

 • berberysy
 • bukszpan
 • dereń
 • irga
 • trzmielina pospolita
 • forsycja pośrednia
 • pęcherznica kalinolistna
 • róża dzika
 • róża czerwonawa
 • róża pomarszczona
 • tawuła japońska
 • tawuła van Houtte’a
 • lilak zwyczajny
 • kalina hordowina
 • kalina koralowa
 • jałowiec
 • kosodrzewina – forma krzewiasta
 • cis pospolity – forma krzewiasta

* Gmina ma prawo wskazać konkretne gatunki roślin do nasadzenia w danym terenie, mając na względzie wizję rozwoju terenów zieleni przyulicznej danej części Miasta

3. Gmina, poza niniejszymi Zasadami sadzenia krzewów i roślin zielnych ma prawo wprowadzać zasady uzupełniające, udostępniając je mieszkańcom m.in. za pośrednictwem strony www.bip.reda.pl.

Zasady realizacji prac na udostępnionym terenie

1. Wnioskodawca wykonuje wszystkie prace związane z utworzeniem i utrzymaniem zieleni na udostępnionym terenie, w tym nasadzeniem, pielęgnacją roślin oraz ewentualnym ich usunięciem (wycinką/przesadzeniem):

- na podstawie pisemnej zgody, wg określonego schematu;

- zgodnie z niniejszymi Zasadami, w uzgodnieniu i wg wskazań Gminy Miasto Reda,

- na własny koszt i własnym staraniem.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania Gminie informacji o zakończeniu prac wraz z wykazem nasadzonych roślin w terminie do 14 dni od daty realizacji projektu zieleni na wyznaczonym terenie.

3. Przez cały okres trwania Zgody Gminy, zieleń winna odpowiadać schematowi nasadzeń na gruncie gminnym, określonym w Zgody Gminy.

4. Wnioskodawca obowiązany jest wykonywać wszelkie prace w sposób właściwy i staranny, dbając o estetykę udostępnionego terenu gminnego i o porządek wokół nasadzonej roślinności.

5. Wnioskodawca obowiązany jest utrzymać utworzony teren zieleni w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego przy udostępnionym terenie gminnym.

6. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za zgodne z prawem i niniejszymi Zasadami przeprowadzanie w/w prac, w tym za bezpieczeństwo związane z wykonywanymi działaniami.

7. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych kosztów i nakładów poniesionych na udostępnionym terenie, w tym roszczenie o zwrot kosztów nabycia i pielęgnacji zasadzonej roślinności.

Informacje dodatkowe

Gmina, poza niniejszymi Zasadami ma prawo wprowadzać zasady dodatkowe, udostępniając je mieszkańcom m.in. za pośrednictwem strony www.bip.reda.pl.

 

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Redy uzyska dane osobowe

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –  (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańska 33, e-mail: sekretariat@reda.pl, tel.: +48 58 678 80 23

2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  Patrycja Krauze, e-mail: iod@reda.pl, adres do korespondencji: 84-240 Reda ul. Gdańska 33

3. Cel przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności załatwienia Pani/Pana wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, jak również niezbędność ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędność do wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez ADO.

Bezpośredni cel przetwarzania wraz z podstawą prawną  zostanie uściślony i zakomunikowany Pani/Panu po wstępnej analizie sprawy, z której załatwieniem wiąże się zebranie danych osobowych.

ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną; okresem wykonywania umowy; przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.

8. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:

 • żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Redzie (zgodnie z art. 15 RODO)
 • żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (zgodnie z art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)

 9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

 Zasady nasadzeń prywatnych na gruncie gminnym