herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego

Urbanistyka i Architektura

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego

Podpisana klauzula informacyjna

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

 Wypis: Do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron 50 zł

Wyrys: Za każdą kopię formatu A4 – 20 zł

W sumie kwota nie przekroczy 200 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi 1 miesiąc.

Dodatkowo sprawy szczególnie skomplikowane zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dodatkowe informacje, uwagi

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1z późn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miasta w Redzie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 33, 84-240 Reda, tel: 58 678 80 23, e-mail:sekretariat@reda.pl

2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta w Redzie mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób: telefonicznie pod numerem 58 678 80 23, elektronicznie iod@reda.pl lub wysyłając korespondencję w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych;

- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;

- żądania ograniczenia przetwarzania;

- przeniesienia swoich danych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.(Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).

7. Urząd Miasta w Redzie nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

8. Podanie Pana/Panią danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, danych identyfikacyjnych nieruchomości jest obligatoryjne. Nie podanie ww. danych skutkować będzie brakiem realizacji wniosku.