herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy

Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych

Komórka organizacyjna

Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 16 (parter)
tel. 58 738 60 17
kryzysowe@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Termin i sposób załatwienia

Wydanie w terminie 14 dni decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych

Podstawa prawna

Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat

Umowa najmu lokalu ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych

Wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania

Zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby

Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego

Oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny

Oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, ze lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania

Bieżące opłaty eksploatacyjne, bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego (energia elektryczna, woda, gaz)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.