herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wartości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Podpisana klauzula informacyjna

Komórka organizacyjna


Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 120 (I piętro)
tel. 58 678 80 21, 678 60 33
odpady2@reda.pl
odpady3@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Termin i sposób załatwienia

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście lub listownie do Urzędu Miasta w Redzie w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2010 r., poz. 391 ze zm.)

Uchwała Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Redzie

Dodatkowe informacje, uwagi

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda, e-mail: sekretariat@reda.pl
  2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@reda.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia  28 maja 2015 r .
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
  6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.
  7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia sprawy.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.