herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego - dotyczy budowy oiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę

Urbanistyka i Architektura

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego

 

Opis techniczny wraz z rysunkami, o których mowa w art. 71 ustawy – Prawo budowlane, określające zmianę sposobu użytkowania – 2 egzemplarze  

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi 1 miesiąc.

Dodatkowo sprawy szczególnie skomplikowane zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

  Ustawa - Prawo budowlane 

Tryb odwoławczy

 Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie

Zażalenie możliwe jedynie w przypadku odmowy wydania zaświadczenia

Dodatkowe informacje, uwagi

Dotyczy budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę