herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła

Inwestycje i Inżynieria Miejska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu  modernizacji źródeł ciepła

Wymagane załączniki do wniosku:

1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku, w którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej).
2. W przypadku współwłaścicieli budynku należy załączyć pisemną zgodę współwłaścicieli na realizację inwestycji.
3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.
4. Kopia potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej u gestora sieci lub kopia wydanych warunków technicznych, jeśli zadanie dotyczy likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem.

Wymagane załączniki na etapie podpisania umowy:

1. Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia, jeśli zadanie dotyczy likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksemi zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem.
2.  Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę , jeżeli prace wymagają uzyskania takiego dokumentu.

Komórka organizacyjna

Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 217 (II piętro)
tel. 58 678 80 44
inwestycje1@reda.pl
inwestycje9@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Podstawa prawna

Regulamin konkursu "Czyste Powietrze Pomorza"