herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o wydanie informacji z dokumentów planistycznych

Urbanistyka i Architektura

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie informacji z dokumentów planistycznych

 Podpisana klauzula informacyjna

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

  

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi 1 miesiąc.

Dodatkowo sprawy szczególnie skomplikowane zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Dodatkowe informacje, uwagi

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych                                                          

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Redy, ul. Gdańska 33,84-240 Reda, tel. 58 678 80 23 e-mail: sekretariat@reda.pl
 2. Dane inspektora ochrony danych, e-mail iod@reda.pl telefon 58 678 80 46
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania informacji z dokumentów planistycznych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 8. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c oraz e RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca zobowiązany jest do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie informacji z dokumentów planistycznych
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.