herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Urbanistyka i Architektura

Wymagane dokumenty

  Wniosek

Podpisana klauzula informacyjna

Mapa w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (2 egzemplarze mapy przy czym 1 egzemplarz mapy bez naniesień), mapa winna obejmować obszar, wyznaczony wokół działki objętej wnioskiem, nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszy jednak niż 50m;

Zamierzenie inwestycyjne przedstawione w formie opisowej i graficznej - określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, dopuszcza się określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu na jednym egzemplarzu mapy opisanej wyżej;

wstępne zapewnienia właściwych jednostek organizacyjnych, iż uzbrojenie terenu w zakresie sieci:

wodociągowej………………………………………………

kanalizacji sanitarnej ………………………………………......

kanalizacji deszczowej ………………………..………………

elektroenergetycznej…………………………………………

azowej………………………………………………..………

ciepłowniczej…………………………………………………

jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana na podstawie ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - wymagane jedynie kiedy przepisy tego nakazują - wymagane jedynie kiedy przepisy tego nakazują;

pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł

W przypadkach określonych w ustawie o opłatach skarbowych może nastąpić zwolnienie z opłaty.

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc lub w szczególnych wypadkach nie dłużej niż 2 miesiące;

Do terminów określonych na podstawie KPA nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Kodeks Prawa Administracyjnego

  Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) - w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak możliwości wydania decyzji w terminie dwóch miesięcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych                                                          

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Redy, ul. Gdańska 33,84-240 Reda, tel. 58 678 80 23 e-mail: sekretariat@reda.pl
 2. Dane inspektora ochrony danych, e-mail iod@reda.pl telefon 58 678 80 46
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz innym stronom postępowania, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 9. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c RODO.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest . Wnioskodawca zobowiązany jest do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.