herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Urbanistyka i Architektura

Wymagane dokumenty

  Wniosek;

Mapa w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (2 egzemplarze mapy przy czym 1 egzemplarz mapy bez naniesień), mapa winna obejmować obszar, wyznaczony wokół działki objętej wnioskiem, nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszy jednak niż 50m;

Zamierzenie inwestycyjne przedstawione w formie opisowej i graficznej - określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, dopuszcza się określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu na jednym egzemplarzu mapy opisanej wyżej;

wstępne zapewnienia właściwych jednostek organizacyjnych, iż uzbrojenie terenu w zakresie sieci:

wodociągowej………………………………………………

kanalizacji sanitarnej ………………………………………......

kanalizacji deszczowej ………………………..………………

elektroenergetycznej…………………………………………

azowej………………………………………………..………

ciepłowniczej…………………………………………………

jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana na podstawie ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - wymagane jedynie kiedy przepisy tego nakazują - wymagane jedynie kiedy przepisy tego nakazują;

pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł

W przypadkach określonych w ustawie o opłatach skarbowych może nastąpić zwolnienie z opłaty.

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc lub w szczególnych wypadkach nie dłużej niż 2 miesiące;

Do terminów określonych na podstawie KPA nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Kodeks Prawa Administracyjnego

  Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) - w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak możliwości wydania decyzji w terminie dwóch miesięcy