herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urbanistyka i Architektura

Wymagane dokumenty

    Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Mapa w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w skali 1:500 lub 1:1000, z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać  (2 egzemplarze mapy przy czym 1 egzemplarz mapy bez naniesień);

przypadku inwestycji liniowych:

mapa w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000, z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (2 egzemplarze mapy przy czym 1 egzemplarz mapy bez naniesień);

zamierzenie inwestycyjne przedstawione w formie opisowej i graficznej - określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, dopuszcza się określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu na jednym egzemplarzu mapy opisanej wyżej;

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana na podstawie ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagane jedynie kiedy przepisy tego nakazują;

pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu Inwestora (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku ustanowienia pełnomocnika

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł

Termin i sposób załatwienia

65 dni

do terminów określonych na podstawie Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu

Podstawa prawna

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Kodeks Prawa Administracyjnego

  Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) - w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta w Redzie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 33, 84-240 Reda, tel: 58 678 80 23, e-mail: sekretariat@reda.pl

Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Masta w Redzie:
e-mail: iod@reda.pl, tel.: 58 678 80 46

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Podstawą prawną jest:

  • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 650),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1579)

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom:

  • strony postępowania administracyjnego,
  • uczestnicy procesu budowlanego,
  • organy oraz jednostki uzgadniające,
  • organy wyższego stopnia.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

10.W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.