herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urbanistyka i Architektura

Wymagane dokumenty

    Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Mapa w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w skali 1:500 lub 1:1000, z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać  (2 egzemplarze mapy przy czym 1 egzemplarz mapy bez naniesień);

przypadku inwestycji liniowych:

mapa w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000, z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (2 egzemplarze mapy przy czym 1 egzemplarz mapy bez naniesień);

zamierzenie inwestycyjne przedstawione w formie opisowej i graficznej - określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, dopuszcza się określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu na jednym egzemplarzu mapy opisanej wyżej;

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana na podstawie ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagane jedynie kiedy przepisy tego nakazują;

pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu Inwestora (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku ustanowienia pełnomocnika

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł

Termin i sposób załatwienia

65 dni

do terminów określonych na podstawie Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu

Podstawa prawna

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Kodeks Prawa Administracyjnego

  Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) - w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego